Mały poradnik Podatnika

Ważne dokumenty do pobrania:

 Zgłoszenie do US dot. ilości kas i miejsc instalacji - pobierz [45,63 kB]
 Zgłoszenie Podatnika danych dotyczących kasy po fiskalizacji do US [57,66 kB]
 Broszura MF z kwietnia 2013 [171,27 kB]
 Broszura MF 2013 [64,08 kB]
Kto musi posiadać kasy fiskalne w roku 2016?

Określeni podatnicy zostały objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Dotyczy to usług:

• Naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów

• Wymiany opon lub kół

• Prawnych z wyjątkiem notarialnych

• Doradztwa podatkowego

• Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

• Gastronomicznych świadczonych przez placówki stacjonarne (także sezonowo) i cateringu

• Opieki medycznej świadczonych przez lekarzy w tym gabinetów dentystycznych

Kiedy należy rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej?

• Rozpoczynający działalność po upływie 2 miesięcy od miesiąca rozpoczęcia świadczenia usług

Jaki jest rzeczywisty koszt zakupu kasy fiskalnej?

• Podatnicy mogą odliczyć od podatku kwotę 700 zł, nie więcej jednak niż 90% ceny zakupu kasy fiskalnej (netto). Dodatkowo koszt zakupu kasy może być zaliczony w koszty firmy.

5 kroków, aby uzyskać odliczenie na zakup pierwszej kasy fiskalnej od Urzędu Skarbowego:

1. Przed fiskalizacją złóż oświadczenie o liczbie kas (także rezerwowych) i przewidywanym miejscu ich instalacji, w Urzędzie Skarbowym.

2. Wykonaj fiskalizację w obowiązującym terminie.

3. W ciągu 7 dni po fiskalizacji kasy złóż wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika” w Urzędzie Skarbowym.

4. Warunkiem uzyskania odliczenia jest dowód zapłaty za kasę.

5. Rozlicz wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąp o zwrot do Urzędu Skarbowego.

Najczęściej zadawane pytania:

Kto powinien posiadać kasę fiskalną?

Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Kiedy ufiskalnić kasę?

Sprawdź termin(y) ufiskalnienia kas(y). Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu. Ufiskalnienie bywa operacją stresująca. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej, by pośpiech nie stał się przyczyną kosztownych pomyłek. Uwaga!!! Przed terminem ufiskalnienia kasy wyślij do US zgłoszenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (załącznik nr 1 do rozporządzenia MF z 14 marca 2013 r.). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Czy muszę mieć kasę rezerwową?

O zakupie kasy rezerwowej decydujesz sam. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów.

Jakie warunki muszę spełnić żeby uzyskać 700 zł odpisu na zakup kasy?

Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.) musisz: być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas), posiadać dowód zapłaty całej należności, posiadać kasę z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar (lub Ministerstwa Finansów, jeżeli została wydana przed 1 września 2011 r.) ważną w momencie zakupu kas, przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas, w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić US na właściwym formularzu.

Uwaga!!! Trzeba pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie, warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży. W przypadku, gdy przepisy nałożyły na Ciebie obowiązek prowadzenia ewidencjonowania na kasie jedynie wybranych towarów, a następnie obowiązek ten został poszerzony i wynika z tego konieczność dokupienia nowych kas możesz uzyskać odpis także na te dodatkowe kasy.

Czy mogę stracić 700 zł odpisu na zakup kasy?

Należy użytkować kasy zgodnie z przepisami. Jeżeli używasz kas niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pamiętaj, że grozi Ci: utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy, utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe) grzywna do 180 stawek dziennych. Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp.) masz obowiązek zwrócić odpis.

Jakie są obowiązki posiadacza kasy fiskalnej?

Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający ma obowiązek: wydać oryginał paragonu kupującemu, na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy) przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów (także w postaci elektronicznej) przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone i kopie paragonów.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Paragon powinien zawierać: nazwisko (nazwę) podatnika, adres punktu sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej, nazwy sprzedawanych towarów i usług pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, ceny jednostkowe towarów i usług, wartość sprzedaży, stawki podatku, kwotę należności.

W jaki sposób mogę wycofać paragon?

Jeżeli Klient rezygnuje z zakupu to przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA (CZEK, KREDYT) możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon (STORNO).

Co należy zrobić w przypadku zwrotu towaru przez Klienta?

Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak Klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy wprowadzić do odrębnej ewidencji dotyczącej zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży. Ewidencja taka musi zawierać: datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację; termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usług będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego- w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego- w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży: dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży oraz protokół przyjęcia towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Co dzieje się z paragonem w przypadku wystawienia faktury?

Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie Klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury.

Na czym polega kontrola kas fiskalnych przez Urząd Skarbowy?

Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika US polega na sprawdzeniu: stanu technicznego kasy, plomb, prawidłowości obsługi Klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty), dobowego raportu fiskalnego, zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów), numeru: fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez US należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu),książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).

Jakie rolki papieru najlepiej stosować w kasie?

Stosuj jedynie papier z atestem: kupując papier słabej jakości np.: pylący, zwiększasz koszty eksploatacji kasy - konieczność dodatkowej konserwacji drukarki, kupując papier termiczny bez atestu, nie masz gwarancji przechowania raportów przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

Co zrobić jeśli zgubiłem książkę serwisową kasy?

Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego, a następnie (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu głównego o wydanie duplikatu.

Co zrobić jeśli kasa została skradziona i odzyskana?

Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »