Regulamin strony

REGULAMIN STRONY WWW.TORELL.PL

§ 1

 1. Właścicielem strony www.torell.pl [strona internetowa] jest TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna [Właściciel] z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000963312, posiadająca NIP 5930101554.

 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

 3. Oferta – oferta zamieszczona przez Właściciela na stronie.

 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2

Postanowienia ogólne
 1. Operatorem strony internetowej www.torell.pl jest Właściciel.

 2. Przeznaczenie strony: informacja o ofercie produktowej Właściciela.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3

Odpowiedzialność treści
 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod tymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

§ 4

Prawa autorskie
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Ochrona prywatności
 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.

 3. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, realizacji zamówień użytkownika oraz w celu technicznej administracji stroną.

 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania.

 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Użytkowników.

 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę Użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone.

 8. Na żądanie właściwego urzędu Właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych Urzędów Ochrony Danych Osobowych, Państwowych Służb Wywiadowczych lub Kontrwywiadu Wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

 9. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać.

 10. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Patrz „Polityka Cookies”.

 11. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku Właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnościach i ofercie.

 12. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres mailowy: marketing@torell.pl

§ 6

Postanowienia końcowe
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie i publikacji aktualnej wersji na stronie www.torell.pl.