Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

Administrator Danych Osobowych (ADO) – TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Obrońców Westerplatte 5, telefon: 58 773 99 00, adres e-mail: torell@torel.pl.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna pod aktualnym adresem http://www.torell.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego jednej lub kilku usług albo udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie http://www.torell.pl, gdzie Użytkownik po wprowadzeniu swoich danych może korzystać z jego funkcjonalności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA

TORELL Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna

ADRES

Ul. Obrońców Westerplatte 5

KOD POCZTOWY

83-000

MIASTO

Pruszcz Gdański

NUMER NIP

5930101554

NUMER REGON

00284860000000

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z dostawą i realizacją usług poprzez serwis www http://www.torell.pl.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail torell@torell.pl.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 2. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

4.1. realizacja dostaw i usług świadczonych przez spółkę;

4.2. obsługa reklamacji;

4.3. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na rejestrację w serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu użytkownika: imię, nazwisko, określić typ konta: konto partnera, czy konto serwisanta, nazwę firmy, NIP, miejscowość, województwo, stanowisko, telefon oraz adres e-mail.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.

 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.

 2. Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.

 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 4 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dostępu do serwisu celem zawarcia umowy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna, mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku. Opis wykorzystywania cookies znajduje się w Polityce Cookies zamieszczonej w serwisie.

Marketing bezpośredni

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail i/lub numer telefonu, firma TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna, świadczy usługę marketingu bezpośredniego – przesyłania informacji o prowadzonych promocjach i nowych usługach wdrażanych w firmie. Podanie danych jest wymagane celem świadczenia takiej usługi, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest uzyskana zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła na to świadomą i dobrowolną zgodę; zgoda ta może zostać wycofana w każdej chwili.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

Zablokowanie konta i anonimizacja danych

Rozwiązanie umowy współpracy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie pisemnie na adres pocztowy: TORELL - Danuta Wingert Spółka Komandytowo-Akcyjna, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5, adres e-mail: torell@torel.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem konta i anonimizacją danych.

Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: torell@torell.pl.